Záruka za tovar a reklamácie

8.1 Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezodkladne po jeho prevzatí, pričom akékoľvek vady tovaru je povinný u predávajúceho bezodkladne písomne reklamovať, najneskôr však:

 1. a) pri vadách zásielky, množstevných a zjavných vadách v lehote do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru,
 2. b) pri skrytých vadách, ktoré nie je možné zistiť pri dôkladnej vstupnej kontrole v lehote do 5 dní odo dňa, kedy tieto vady mohli byť zistené pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a
 3. c) v ostatných prípadoch do konca záručnej doby pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka predávajúceho.

8.2 Pri reklamáciách je rozhodujúcim dátum riadneho doručenia reklamácie predávajúcemu. Neoddeliteľnou súčasťou každej písomnej reklamácie je presný popis, akým spôsobom sa chyba (vada) prejavuje alebo v čom spočíva.

8.3 V prípade, ak práva z chýb (vád) tovaru nie sú uplatnené v lehote a spôsobom v zmysle týchto VODP, považuje sa predávajúcim dodaný a kupujúcim objednaný tovar za riadne a včas dodaný tovar bez vád a zodpovednosť predávajúceho za vady zaniká.

8.4 O výsledku reklamácie predávajúci informuje kupujúceho spravidla v lehote jedného mesiaca odo dňa prijatia riadnej reklamácie – podmienkou prijatia reklamácie je jej oprávnenosť, včasnosť a dodržanie stanovenej formy v súlade s týmto článkom VODP.

8.5 Predávajúci poskytuje záruku na výslovne zaručené vlastnosti a bezchybnosť tovaru v rozsahu zodpovedajúcom súčasnému stavu techniky akékoľvek zmeny v konštrukcii alebo vyhotovení tovaru vykonané predávajúcim na žiadosť kupujúceho neoprávňujú kupujúceho na reklamáciu.

8.6 Na tovar sa vzťahuje záručná doba v rozsahu a v trvaní, ktoré sú presne stanovené výrobcom a/alebo dodávateľom predávajúceho. Inak predávajúci poskytuje kupujúcemu všeobecnú 24 mesačnú záručnú dobu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru alebo v prípade neprevzatia tovaru v dohodnutej dodacej lehote bez zavinenia predávajúceho začína záručná doba plynúť od 1. dňa nasledujúceho po porušení povinností kupujúceho.

8.7 Kupujúci poskytne predávajúcemu možnosť posúdenia reklamovanej vady vrátane posúdenia reklamácie zo strany výrobcu zariadenia alebo dielca.

8.8 Zodpovednosť predávajúceho za chyby (vady) nevzniká, resp. právny nárok na záruku zaniká v týchto prípadoch:

 1. a) ak chyba (vada) je spôsobená neodborným zaobchádzaním s tovarom,
 2. b) ak tovar nie je obsluhovaný a udržiavaný v zmysle návodu na užívanie alebo určenie použitia tovaru,
 3. c) na tovare boli vykonané zmeny, neodborné úpravy alebo iné zásahy kupujúcim alebo treťou osobou,
 4. d) ak vada bola spôsobená po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok,
 5. e) ak reklamácia nebola riadne písomne uplatnená u predávajúceho,
 6. f) záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú prirodzenému a obvyklému opotrebovaniu,
 7. g) ak bol tovar vyžadujúci odbornú montáž a uvedenie do prevádzky odborne spôsobilou osobou uvedený do prevádzky inou osobou,
 8. h) nedodržania pravidiel pre inštaláciu a použitie tovaru,
 9. i) nesprávna preprava alebo skladovanie tovaru,
 10. j) chýb (vád) spôsobených klimatickými alebo inými podobnými a súvisiacimi vplyvmi,
 11. k) chýb (vád), z dôvodu ktorých bola dohodnutá zľava z ceny tovaru,
 12. l) poškodenia tovaru počas prepravy.

8.9 Predávajúci je povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak kupujúci nie je v omeškaní s úhradou dohodnutej kúpnej ceny a/alebo žiadneho iného peňažného a/alebo nepeňažného záväzku voči predávajúcemu.

8.10 Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.