Vážení obchodní partneri,

spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o., vznikla v roku 2012 so sídlom v Nitre. Sme oprávnená firma ktorá sa zaoberá predajom certifikovaných viazacích a závesných prostriedkov, školeniami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnou zdravotnou službou, odbornými školeniami a kurzami dodávateľským spôsobom. Naša firma vlastní oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce na jednotlivé druhy školení v oblasti BOZP, Ochrany pred požiarmi a organizáciu kurzov a školení.

Našou prioritou je poskytnúť zákazníkovi zabezpečenie výkonu nami poskytovaných služieb, tak aby boli v plnom rozsahu splnené požiadavky vyplývajúce zo zákonov a s nimi súvisiacich predpisov.Služby, ktoré ponúkame sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou, s dlhoročnými skúsenosťami z praxe.

Súčasťou nami poskytovaných služieb je zároveň aj pomoc právnickým a fyzickým osobám pri vyšetrovaní a riešení udalostí (závažných pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a požiarov ) Samozrejmosťou je zastupovanie zmluvných partnerov pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce a Štátneho požiarneho dozoru.

Kto sú naši klienti?

Vďaka svojej profesionalite a kvalitnému prístupu si spoločnosť BOZP Danny Agency získala dôveru viacerých obchodných partnerov ktorí pôsobia v rôznych odvetviach hospodárstva (automobilová výroba, strojárska výroba, stavebný priemysel ,práca s chemickými látkami, a mnohé iné).

Našim obchodným partnerom ponúkame predaj viazacích a závesných prostriedkov a komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby a odbornými školeniami a kurzami na vybrané profesie. V takomto prípade obchodný partner prenesie všetky povinnosti v spomínaných oblastiach ako i zodpovednosť za tieto činnosti formou outsourcingu na našu spoločnosť. Tým sa zbaví povinností a starostí a môže sa viac venovať ostatným činnostiam.

Zabezpečíme celý proces v spomínaných oblastiach, tak povediac na kľúč a podľa želania obchodného partnera.

Získali sme Certifikáty ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o., po intenzívnej príprave úspešne zavŕšila proces certifikácie riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008 a certifikácie environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2004. Výsledkom bolo potvrdenie súladu systému riadenia kvality a environmentálneho manažérstva v spoločnosti, jej kľúčových a riadiacich procesov s požiadavkami normami a tým získaniu certifikátov platných pre : Výchova a vzdelávanie v oblasti Ochrany práce, Zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok zdvíhacích zariadení, Pracovná zdravotná služba, Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, Predaj viazacích a závesných prostriedkov.Certifikát bol našej spoločnosti udelený dňa 25.augusta 2015.Zabezpečovanie kvality našich služieb chápeme ako trvalý a nikdy nekončiaci proces, ktorý súvisí s trvalým rastom očakávaní zákazníka a ani s odovzdaním certifikátu kvality sa procesy budovania systémov riadenia nekončia.

Našim cieľom je byť kvalitnou firmou, ktorá bude mať spokojných a verných zákazníkov. Dlhodobú a úspešnú činnosť spoločnosti zabezpečíme len tak, keď úroveň svojich poskytovaných služieb prispôsobíme aktuálnym trhovým požiadavkám. Keďže dobré meno našej spoločnosti a pozíciu na trhu zabezpečuje a udržuje hlavne požadovaná kvalita, pripisujeme mimoriadnu dôležitosť tým činnostiam, ktoré nám pomáhajú pri dosahovaní našich cieľov prostredníctvom kvality, budovania systému kvality a trvalým zlepšovaním kultúry poskytovaných služieb. Získanie certifikátu potvrdzuje, že procesy prebiehajúce v našej spoločnosti sú v súlade s medzinárodnou normou. Zároveň dokazuje, že sú dodržiavané všetky záväzky, ktoré z neho vyplývajú.

Okrem predaja VIAZACÍCH A ZÁVESNÝCH PROSTRIEDKOV Vám ponúkame kompletnú pomoc v oblastiach:

 • Poskytovanie komplexných služieb Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Poskytovanie komplexných služieb Koordinátora na stavenisku
 • Poskytovanie komplexných služieb Požiarnej ochrany
 • Poskytovanie komplexných služieb Pracovnej zdravotnej služby I.II. kategórie
 • Vodiči referentských vozidiel
 • Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 
 • Obsluha vysokozdvižných motorových vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii,
 • Obsluha nízkozdvižných elektrických vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii,
 • Technické prehliadky vysokozdvižných motorových vozíkov,
 • Obsluha vybraných stavebných strojov ,preukaz je akceptovaný v celej Európskej únii,
 • Obsluha vyhradených zdvíhacích zariadení – žeriavnikov :
  • Mostové žeriavy
  • Konzolové žeriavy
  • Portálové žeriavy
  • Vežové žeriavy výložníkového typu ( možnosť získať Medzinárodný preukaz )
  • Mobilné žeriavy výložníkového typu ( možnosť získať Medzinárodný preukaz )
  • Ramenový nakladač ( Kontajnerový nakladač )
  • Nakladacie žeriavy ( Hydraulická ruka )
 • Viazačov bremien,
 • Obsluha pohyblivých pracovných plošín sk.Ab ( možnosť získať Medzinárodný preukaz )
 • Obsluha pohyblivých pracovných plošín – nožnicových plošín,prípojných plošín za vozidlo,
 • Lešenári,
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, závesných prostriedkov,
 • Prenájom záťaží, viazacích a závesných prostriedkov na odborné skúšky,